Notice of Non-Discrimination

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

OrthoAlaska (of which OPA is a division) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, or sexual orientation. OrthoAlaska does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, or sexual orientation.

OrthoAlaska provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Written information translated into other languages

If you need these services, contact the scheduling staff at OPA.

If you believe that OrthoAlaska has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex or sexual orientation, you can file a grievance with:

  • OrthoAlaska’s Civil Rights Compliance Officer: Tim Mullen
  • Mailing Address: 3801 Lake Otis Parkway, Anchorage, Alaska 99508
  • Telephone number: 907-562-2277
  • Fax: 907-563-3460
  • Email: [email protected]

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, OrthoAlaska’s Civil Rights Compliance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tagalog (Tagalog – Filipino): Sumusunod ang OrthoAlaska sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-907-563-3145.

Español (Spanish): OrthoAlaska cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-907-563-3145.

한국어 (Korean): OrthoAlaska 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-907-563-3145 번으로 전화해 주십시오.

Hmoob (Hmong): OrthoAlaskaua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-907-563-3145.

Русский (Russian): OrthoAlaska соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-907-563-3145.

Gagana fa'a Sāmoa (Samoan): OrthoAlaskae aiaia faatasi ma le Tulafono o Aia Tatau ale malo mo le Mamalu Lautele ma e le faailogalanu ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e iai faaletonu ole tino/mafaufau, poo se tama pe teine.

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa'a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1-907-563-3145.

繁體中文 (Chinese): OrthoAlaska 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-907-563-3145.

ພາສາລາວ (Laotian): OrthoAlaskaປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງ ຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-907-563-3145.

日本語 (Japanese): OrthoAlaska は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-907-563-3145 まで、お電話にてご連絡ください。

Ilokano (Ilocano): Ti OrthoAlaska ket immannurot kadagiti maipakat a linteg para ti Fedral a sibil a karbengan ken saan a manggiddiat segun ti puli, kolor, nasyon a naggapan, edad, disabilidad, wenno sex.

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-907-563-3145.

Tiếng Việt (Vietnamese): OrthoAlaska tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-907-563-3145.

Українська (Ukrainian): OrthoAlaskaдотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі.

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-907-563-3145.

ภาษาไทย (Thai): OrthoAlaskaได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-907-563-3145.

Deutsch (German): OrthoAlaska erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-907-563-3145.

Polski (Polish): OrthoAlaskapostępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-907-563-3145.